Правила за аукцион

РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки, който желае да участва в аукциона, трябва да се регистрира като попълни регистрационен формуляр с трите имена,
адрес, електронна поща и телефонен номер. Това може да бъде направено веднага след обявяването датата на търга,
а също така и непосредствено преди началото му. След регистрирането си получава номер, с който да наддава по време на търга.

Свали формуляр

НАДДАВАНЕ

Наддаването се осъществява чрез лично присъствие на търга, писмена оферта или по телефона.

Свали формуляр

НАДДAВАНЕ С ПИСМЕНА ОФЕРТА ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА

Това наддаване (чрез писмена оферта или по телефона) става, като се попълва „Оферта за писмено/телефонно наддаване”. Формулярът може да се вземе от Аукционна къща • ЕНАКОР • , ул.“Денкоглу” № 30, или да се свали от каталога, където е публикуван на последната страница. Адресът за изпращане е: Аукционна къща • ЕНАКОР • , ул.“Денкоглу” 30, 1000 София или на e-mail: [email protected] Когато има няколко еднакви писмени оферти за един и същи обект, предимство има първата по време на получаване. Наддаването по телефона става, като се попълни същият формуляр и в него се посочи телефонен номер, чрез който аукционната къща да се свърже с желаещия да участва в наддаването по време на търга. Аукционна къща • ЕНАКОР • не носи отговорност за технически проблеми, които могат да попречат на свързването с участника по телефона.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ

Лотовете се обявяват в своята последователност по време на аукциона. Успешното е най-високото и последно наддаване, като водещият на аукциона съобщава постигнатата цена, номера на участника и обявява „продадено” като удря с чук. Ударът с чук означава, че има спечелил участник.

ОГЛЕД

Обектите могат да се видят две седмици преди датата на търга в Аукционна къща • ЕНАКОР • , ул.“Денкоглу” № 30 в работното време, т.е. от 11:00 до 19:30 ч. При дадената от аукционната къща възможност на купувачите да огледат обектите, изложени предварително, от страна на купувачите не могат да бъдат предявявани претенции след извършване на продажбата. Аукционната къща не носи отговорност за скрити недостатъци.

НАЧАЛНИ ЦЕНИ

Стартовата цена може да се види в каталога до снимката на всеки един обект. Цените са в български лева.

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

Стъпката за наддаване се формира по следния начин: До 100 лв. – 10 лв. От 100 до 500 лв. – 20 лв. От 500 до 1000 лв. – 50 лв. От 1000 до 5000 лв. – 100 лв. Над 5000 лв. – 200 лв. Водещият на търга може да измени стъпките по свое решение или по предложение на участник в търга. Аукционната къща може да оттегли определен обект от търга по свое усмотрение, без да обяснява причините за решението си. ** Стъпката за наддаване може да бъде променена във всеки един аукцион, моля, вижте последните страници на съответния търг, в който искате да вземете участие.

ПРЕМИЯ ОТ КУПУВАЧА

Допълнително върху постигнатата цена на всеки продаден обект, купувачът заплаща премия за аукционната къща в размер на 15 % от цената, на която е спечелен обектът. Например: Ако обектът е продаден за 100 лв., цената, която купувачът заплаща, е 115 лв.

ПЛАЩАНЕ

Плащането на продадените обекти се осъществява непосредствено след търга или до четири работни дни от датата на провеждането му – в брой, с карта или по банков път. Банковата сметка на аукционна къща • ЕНАКОР • в български лева е : IBAN: BG53 FINV 9150 1000 0006 90 BIC: FINVBGSF

• в евро e: IBAN: BG16FINV91501015929629 BIC: FINVBGSF

Когато сумата е или надхвърля 10 000 лв., плащането се извършва по банков път. Ако участник не заплати за обекта сумата, на която го е спечелил, заедно с премията от купувача, в рамките на 7 работни дни, след като е поканен повторно за това, то аукционната къща има право да предложи този обект на друг клиент, както и си запазва правото да предприеме всички необходими стъпки съгласно българското законодателство за компенсиране на загубите си от действията на купувача, който се е отказал. Също така аукционната къща има право да не допуска този купувач повече на свой търг.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

Получаването на обектите става непосредствено след извършване на заплащането им. При заплащане по банков път получаването става след потвърждение от банката, че цялата сума е постъпила по сметката на аукционната къща.

ГАРАНЦИИ

Продавачът предоставя на аукционна къща • ЕНАКОР • цялата необходима документация, която удостоверява, че той е собственик на обекта, предложен за продажба, както и факти, че този обект не е обременен с претенции, запор, залози и собствеността му може да се прехвърли законно и без проблеми. Купувачът, който има намерения да изнесе зад граница купения от него обект, може да го направи с идентификационния документ, когато обектът не е културна ценност, който аукционната къща ще му предостави.

Аукционна къща „ЕНАКОР“

Аукционна къща „ЕНАКОР“ е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 44,
притежава разрешително № РУ01-3/16.02.2015 г. от Министерство на културата на Република България
за извършване на тръжна дейност, както и разрешително № РУ02-0002/23.11.2011г.
от Министерство на културата за извършване на търговска дейност с идентифицирани културни ценности.

Декларация за защита на личните данни

С нашата Декларация за защита на личните данни можете да се запознаете ТУК.

Product has been added to cart

View Cart